Afghan Girls’ Achievements in Education

Author: Fawzia Mohammadi

موفقیت های یک دختر در زندگی اش دختری بود که از طفلیت با درد ورنج بزرگ شده بود این دختر با بسیارمشکلات زندگی بر خورد زمانیکه بزرگ شد دخترک را فامیلش دخترک را در مکتب ثبت نام نمود. اما دخترک بیچاره هرچی کوشش مینمود خواندن و نوشتن را یاد نمیگرفت واستادانش هم مشکلی دخترک را درک کرده نمیتوانیستن وبه توهین وتحقیر کردن دخترک اغاز میکردن وهمی قسم یاد نگرفتن دخترک تا صنف شش ادامه پیدا کد.که بلاخره به کمک یکی از استادان خود توانیست که خواندن و نوشتن را بیاموزد و با بسیارمشکلات توانیست که مکتب را تمام کند. اما سراز اوهم معمانیت های برادران خود موجه شد اما بازهم شکست را قبول نکرد و به مبارزه و پیشرفت خود ادامه داد تازمانیکه از خانه بیرون میشد با توهین برادرانو تخقیر بیجا از سوی فامیلش موجه میشد چون دختر هدف داشت همه توهین های راقبول میکد اما از مبارزه هیچ وقت منصرف نشد.زمان که با دوست های نزدیک اش که زیاد بالایشان باور داشت از مشکلات خود میگفت ان دختر را به تمسخر میگرفتن ودخترک را درک نمیکدن.بازهم بسیاری از رنج ودرد خوده را درقلب خود پنهان میکد.وهرشب با چشمان پراز اشک خواب مینمود وهمیشه ده جستجوی موفقیت خود و یک دوستی خوب که بتواند درک اش کند بود وموفق هم شد ده زندگی اش هم موفق شدو هم دوستی دل خوای خود را پیدا نمود.بعد تما قصه خود را به دوست خود نمود و همیشه وفادار به او دوستش بود اما بازهم مشکلات پشتش را رها نکرد ومبارزه میکد و ان دوستش تشویق میکد تا با مشکلات مبازه کند. بلاخره زمانی شد که فامیل هم از دختر حمایت کردن و به اشتباه خود پی بردن. اما دخترک تمام خاطرات تلخ گذشته را فراموش نموده وبا مشکلات خود مبازه مینمود وبه زندگی خود ادامه دادوحالی یک دختری موفق برای خود وفامیل خود شده است پی نوشت این داستان ای دوست قطری دوستی را بدان کـــه یــک پیونــــــدی نــــاز است که هدف ان پیوندآن نگاه نازاست دوستی کن تا بگریه هردو چشمان تا پیوندی دوستی بماند تاجاویدان فوزیه محمدی سال 1400