Blog

Afghan Girls’ Achievements in Education

Author: Fawzia Mohammadi موفقیت های یک دختر در زندگی اش دختری بود که از طفلیت با درد ورنج بزرگ شده بود این دختر با بسیارمشکلات زندگی بر خورد زمانیکه بزرگ شد دخترک را فامیلش دخترک را در مکتب ثبت نام نمود. اما دخترک بیچاره هرچی کوشش مینمود خواندن و نوشتن …